BREAKING NEWS

How Meta-Kryemadhi became millionaires during 30 years in politics, here are the untold stories of the couple who married in power and divorced in opposition, from the luxurious villa with 11 toilets, the palm trees that were brought by helicopter, the...

How Meta-Kryemadhi became millionaires during 30 years in politics, here are the
x
BREAKING NEWS

SPAK issues 19 arrest warrants for Tirana's incinerator, the list includes high-ranking officials, politicians, media leaders and their families, the details of the big operation are disclosed

SPAK issues 19 arrest warrants for Tirana's incinerator, the list includes
x
BREAKING NEWS

Does the UDB agency connect Sali Berisha and Baton Haxhiu, this is how the former prime minister defended the analyst for the villa in Golem who is being investigated by SPAK and "swallowed" all the slanderous accusations that they have exchanged with ...

Does the UDB agency connect Sali Berisha and Baton Haxhiu, this is how the
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha did not have a mandate according to the Constitution, the head of the DP makes way for Argita and prepares to crown his daughter on the throne with the July 12 protest, Gaz Bardhi ends up as a "squeezed lemon"

Sali Berisha did not have a mandate according to the Constitution, the head of
x
BREAKING NEWS

The incinerators' money guarantees Arben Ahmetaj's life on the run, here are the transfers of hundreds of thousands of euros by Albanian taxpayers to Swiss offshores, SPAK reveals that the businessman who is helping him in Lugano is accused of money la...

The incinerators' money guarantees Arben Ahmetaj's life on the run,
x
BREAKING NEWS

Belinda Balluku "mountain" with reports to SPAK, here are all the scandals in which the deputy prime minister is involved, from investigations into incinerators, corrupt tenders, contracts, privatizations and up to scandalous firms for giving public lands

Belinda Balluku "mountain" with reports to SPAK, here are all the
x
BREAKING NEWS

Strong developments within SPAK, the prosecutors extend the investigation deadlines for Arben Ahmetaj by 3 months and send summons to the oligarch who is accused of money laundering

Strong developments within SPAK, the prosecutors extend the investigation
x
BREAKING NEWS

Spartak Ngjela reveals the "bombastic" behind-the-scenes: This is why the divorce of Ilir Meta and Monika Kryemadhi cannot save them from the shackles and the strong reason that DASH senior official Richard Nephew avoided meetings in Tirana with the 'R...

Spartak Ngjela reveals the "bombastic" behind-the-scenes: This is why
x

Politike

Excluded from justice for 15 years, Alfred Balla sends a letter to the Government of Prosecutors: At least listen to me formally, I know you like to be mean to me, but...

Excluded from justice for 15 years, Alfred Balla sends a letter to the

The head of the High Prosecution Council, Alfred Balla, sent a letter to the members of this institution this Monday, asking them to at least listen to him, even if formally, before discussing and making a decision about the fate of his mandate. .

"I would ask you to respect my constitutional rights to be heard not only formally, but also to analyze and evaluate all the legal problems that have arisen due to the confusion of the decision of 3 of the 5 members of the KPA ...", it is said, among other things, in Balla's letter.

The head of the Government of Prosecutors was excluded from the justice system for a period of 15 years by the vetting bodies and this decision has confused the members of the KLP, some of whom demand that he no longer even continue his public office.

"I do not exclude the possibility that part of the fun towards me comes as a reaction of the public defense in the media and everywhere, that I have done to the prosecutors and especially to the 5 former members of the KLP dismissed by the KPA, where for two of until now there have been positive decisions from the Strasbourg Court", wrote Alfred Balla, among other things.

The full letter of Alfred Balla, head of the High Prosecution Council:

This meeting is taking place at the request of three members, to discuss the declaration or not of the end of my mandate, due to the decision given by 3 of the 5 members of the KPA, a few days ago.

Being a special case not foreseen by the Constitution and organic law and a decision that directly affects my interests, I must be heard in advance by this Council.

It would not be serious and professional to use an inconclusive decision of the reassessment bodies, with its completion for the implementation of Article "G" of the Annex to the Constitution, without analyzing the entire reasoned decision (unfortunately it has not yet been revealed /summary reasoning is made available) and in uniformity with all constitutional provisions and other organic laws and relevant factual circumstances.

Përveç momenteve juridike që ju kam nisur me email, ku analizoj se nuk ndodhem në kushte të papajtueshmërisë dhe pazgjedhshmërisë sipas parashikimeve të Kushtetutës dhe ligjit, dua t’ju tërheq vëmendjen edhe për faktin se janë disa momente shumë të rëndësishme ligjore që duhet të ketë parasysh Këshilli, si në respekt të lartësisë së institucionit, ashtu edhe të të drejtave të mia kushtetuese.

Këshilli duhet të ketë parasysh se, unë jam anëtar i KLP-së i zgjedhur nga Kuvendi prej përfaqësuesve të shoqërisë civile shqiptare që më ka mbaruar mandati ligjor 5 vjeçar prej datës 18.12.2023 dhe që aktualisht po qëndroj në detyrë.

Mandati im si anëtar i KLP-së si dhe ai i dy anëtarëve të tjerë jo magjistratë (Z.Bazaj dhe Znj.Seiti) të zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë, ka mbaruar me plotësimin e afatit 5 vjeçar të parashikuar nga Kushtetuta. Për këtë mandat kemi dhe vendimarrje të Këshillit ku kemi përcaktuar se kur mbaron mandati i seicilit (vendimi i KLP-së Nr.213, datë 13.10.2020 “Për përllogaritjen e mandatit të anëtarit të Këshillit” i cili u mor me kërkesën e Kuvendit dhe shprehet për mandatin tonë).

Për këtë, qëllim me vendimin Nr.2 datë 19.07.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit ka filluar edhe procedura për zgjedhjen e anëtarëve të rinj. Pikërisht referuar edhe akteve të Kuvendit në vijim dhe Kushtetutës e ligjit, ne konsiderohemi si anëtarë që na ka mbaruar mandati dhe jemi anëtarë në detyrë deri në emërimin e pasardhësit.

Pikërisht, në lidhje me kërkesën e paraqitur dhe vendimin e KPA-së, duhet të analizohet prej jush dhe të diskutohet prej Jush

Më tej, nga interpretimi i nenit 149/b të Kushtetutës (dy paragrafeve të fundit të saj) nuk del e qartë se, në lidhje me vazhdimin e qëndrimit në detyrë, tashmë duhet të shprehet ky Këshill, apo organi i emërtesës sime që është Kuvendi i Shqipërisë, apo Gjykata Kushtetuese?

Në rastin e magjistratëve, ligji për statusin e përcakton në nenin 66, se kur janë shkaqet e pazgjedhshmërisë dhe papajtueshmërisë dhe cili organ i konstaton dhe cili organ vendos për fatin e magjistratit. Në rastin e anëtarëve të KLP-së kjo gjë nuk është e sqaruar por për analogji organi emërtesës duhet ta kryej dhe jo Këshilli.

Vendimi i 3 nga 5 prej anëtarëve KPA-së edhe pse është shprehur se është përfundimtar dhe i menjëhershëm, nuk është një vendim përfundimtar dhe për më tepër i menjëhershëm si ai i parashikuar në nenin “F” pika 5 të aneksit të Kushtetutës, ku thuhet e zeza mbi të bardhë se (Vendimi përfundimtar që urdhëron shkarkimin nga detyra, hyn në fuqi menjëherë. )

Ju kujtoj se, vendimet e mëparshme të KPA-së që kanë sjellë mbarimin e mandatit të anëtarëve magjistratë, kanë qenë vendime për shkarkimin e tyre nga detyra, me efekt të menjëhershëm të parashikuar shprehimisht në Kushtetutë dhe në ligjin Nr.84/2016. Qenia e tyre prokuror ka pasur lidhje të drejtperdrejtë me qenien anëtar Këshilli, pra është shkak zgjedhshmërie.

Anëtari i KLP-së, të cilit i ka mbaruar mandati nuk mund të qëndrojë në detyrë pas mbarimit të afatit, nëse vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë dhe papajtu-eshmërisë në ushtrimin e funksionit. Pra, kur provohet se, ka pasur kushte penguese për t’u zgjedhur anëtar i KLP-së dhe ato janë vërtetuar më pas.

Pikërisht, ky parashikim i ri i bërë në Kushtetutë në vitin 2016, ka pasur për qëllim t’u jepte zgjidhje atyre situatave hipotetike që mund të ndodhin në praktikë kur një person zgjidhet si anëtar i Këshillit, por më vonë (pas disa muajsh ose vitesh, në çdo rast përpara përfundimit të mandatit) rezulton se, nuk duhej të ishte zgjedhur, pasi në të vërtetë nuk i plotësonte kushtet për t’u zgjedhur.

Nevoja për zbatimin e kësaj dispozite mund të lindë p.sh. në ato raste kur vendimi i Kuvendit për emërimin e një anëtari është marrë bazuar mbi fakte të pavërteta, që nuk kanë mundur të verifikohen në kohën e emërimit (p.sh. kandidati ka gënjyer për sasinë e viteve të punës ose për mungesën e angazhimit në politikë, etj., dhe organi i emërtesës nuk ka arritur ta kuptojë të vërtetën) ose kur p.sh. kanë ndodhur shkelje të rënda procedurale në veprimtarinë e institucioneve të emërtesës etj…[1]

Vendimi me shumicë votash i KPA-së që po trajtohet, është marrë duke pasur parasysh që nuk mund të hetonte në lidhje me veprimtarinë e anëtarit jomagjistrat të KLP-së, për shkak të mungesës së juridiksionit, por çfarë është e rëndësishme, nuk ka vërtetuar asnjë fakt që të ishte shkak pazgjedhshmërie nga ato të nenit 149 të Kushtetutes dhe nenit 52 të ligjit Nr.115/2016.

Zgjedhshmëria e funksionarëve të organeve kushtetuese është lëndë kushtetuese, që vetë Kushtetuta e ka orientuar në procedura të përcaktuara rigorozisht. Këto procedura janë të përcaktuara jo vetëm në drejtim të organit që i shqyrton në instancë të parë çështjet e zgjedhshmërisë…

… Gjykata Kushtetuese kontrollon zgjedhshmërinë e funksionarëve kushtetues sipas nenit 131, pika 1, shkronja “e”, të Kushtetutës, por ky kontroll kryhet sipas procedurave të përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligji, duke u vënë në lëvizje nga subjektet e parashikuara për paraqitjen e kërkesës pranë Gjykatës Kushtetuese për këtë lloj procedure…,[2]

Nga ana tjetër Kushtetuta ka parashikuar se kur është i papajtueshëm funksioni i anëtarit të KLP-së: Neni 149/ç (Shtuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016) i cili thotë:

“Qenia Prokuror i Përgjithshëm, prokuror ose anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër shtetërore ose politike, si dhe me veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës, akademik ose shkencor.”

Vendimi më ndalon mes të tjerave të rizgjidhem anëtar i KLP-së, por aktualisht këtë e ndalon vetë Kushtetuta, për rizgjedhje (kur thotë pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme).

Ky vendim, për zbatimin e nenit “G” të Kushtetutes, si parashikim plotësues i një vendimi jopërfundimtar të organeve të rivlerësimit, ka efekt për procedurat e ardhshme, gjithmonë nëse konsiderohet si i marrë gjatë një procesi të rregullt e një gjykimi të drejtë edhe nga vendimi përfundimtar që do japi në Strasburg, GJEDNJ-ja. 

Të nderuar, edhe pse në pamje të parë duket si një qëndrim i thjeshtë që duhet të mbajë Këshilli, sërish është një proces administrativ, ku duhet të respektohet e drejta ime kushtetuese për t’u dëgjuar e mbrojtur, e drejtë kjo që detyron Këshillin si organ kushtetues të analizojë dhe vlerësojë të gjitha pretendimet e mia ligjore, qoftë duke marrë edhe mendimin e Kuvendit, apo ekspertëve të të drejtës kushtetuese.

Të nderuar Zonja e Zotërinj Kolegë:

Në gjithë karrierën time 34 vjeçare kam menduar gjithmonë që të mos bëj kompromis me dinjitetin profesional e me lirinë personale.

Nuk ma merrte mendja që 1 vendim administrativ lirimi nga detyra i një drejtuesi të një organi të drejtësisë që lamë pas, të më penalizonte dy herë, një herë për shkarkim dhe herën e dytë si preteks shkarkimi.

Për 5.5 vite që nga dita e parë e krijimit të këtij institucioni të ri, besimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që më ka zgjedhur, besoj e kam vlerësuar maksimalisht me punën time dhe po ashtu dinjitetin e Shoqërisë Civile e kam përfaqësuar më së miri.

Tribun lirie ka qenë niveli i KLP-së përgjatë viteve që kam drejtuar, me qëllim rritjen e besimit të publikut tek drejtësia. Si përfaqësues i shoqërisë civile dhe për pasojë edhe i medias së lirë, kam luftuar që Këshilli të jetë sa më transparent kjo si pjesë institucionale e garancisë kushtetuese të tij. Dhe jam betuar të garantoj deri orën e fundit këtë standard transparence.

Jam ndier mirë që përgjatë këtyre viteve kam votuar si anëtar e kam iniciuar si kryetar, çdo deklaratë në mbrojtje të prokurorëve të Republikës nga çdo presion joligjor e kriminal në përmbushje të detyrës së shenjtë të tyre.

Detyra jonë e parë dhe më e rëndësishme që kemi përmbushur të gjithë ka qenë krijimi i Prokurorisë së Posaçme me impenjim maksimal që të zgjidhnim më të mirët në vend dhe ja koha tregoj se ata po luftojnë fuqimisht krimin duke qenë më të mirët.

Si kryetar i Komisionit të Vlerësimit, si zv Kryetar Këshilli por edhe si Kryetar i KLP-së kam qenë personalisht dhe në mëyrë institucionale mjaftueshëm bashkëpunues me organet e rivlerësimit kalimtar në vend por edhe me partnerët ndërkombëtarë.

Sa herë jam larguar nga një vend pune ose ushtrim detyre, mendoja që ditën e largimit vetëm të kem guximin moral të shoh në sy kolegët dhe gjithë kolektivin dhe kësaj ja kam arritur. Edhe me punën time në Këshill besoj dhe i shoh drejt në sy ju dhe gjithë prokurorët e Republikës me mendimin e vetëm nëse kam arritur ti ndihmoj sadopak në këto vite të vështira për ta.

I do not exclude the possibility that part of the fun towards me comes as a reaction to the public defense in the media and everywhere, which I have done to the prosecutors and especially to the 5 former members of the KLP dismissed by the KPA, where for two of them so far there are positive decisions from the Strasbourg Court.

I belong to the generation of students of the ideals of December that has gone through all the stages of Albania in these 50 years, trying to give my contribution to this country without leaving it.

I would ask you to respect my constitutional rights to be heard not only formally, but also to analyze and evaluate all the legal problems that have arisen due to the confusion of the decision of 3 of the 5 members of the KPA, since you are not in front of a decision to dismiss a magistrate and consequently declare his mandate due to the law, as in the cases previously dealt with by this Council (Sevdari, Cani, Dollapaj, etc.)

Just as I defended my fellow prosecutors (former members of the KLP) with the belief that their rights would be restored by Strasbourg, I continue to believe in my just cause and I am convinced that I will triumph!

I do not seek protection or support from my colleagues outside the law, because in my life the only support I have had is the truth and not losing my dignity.

With respect, Alfred Balla                                                         

Most read